top of page

Syarat Perkhidmatan StudentQR

 

Berikut ialah syarat perkhidmatan (“Syarat Perkhidmatan”) yang mentakrifkan hubungan antara StudentQR, Inc. (menjalankan perniagaan sebagai StudentQR (“Syarikat,” “StudentQR,” “kami,” atau “kami”)) dan anda, dan mengawal penggunaan perkhidmatan StudentQR oleh anda.

SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA TERMA INI MENGANDUNGI PENYELESAIAN PERTIKAIAN DAN BAHAGIAN PERUNTUKAN TIMBANG TARA YANG MENGIKAT, TERMASUK PENGECUALIAN TINDAKAN KELAS YANG MEMPENGARUHI HAK ANDA DI BAWAH TERMA INI DAN BERKENAAN DENGAN PERTIKAIAN YANG MUNGKIN ANDA ADA DENGAN PERKHIDMATAN.

Kami telah melakukan yang terbaik untuk menulis dasar ini dalam istilah yang mudah dan jelas. Kami juga telah menambahkan ringkasan di bawah setiap bahagian yang memberikan penjelasan ringkas tentang bahasa undang-undang dalam bahasa Inggeris biasa (ia bermula dengan 'Pada asasnya...') untuk membantu dalam memahami, tetapi ia tidak mengikat di sisi undang-undang.

 

Bersetuju dengan Syarat kami

Terima kasih atas minat anda terhadap StudentQR, yang memiliki dan mengendalikan perkhidmatan yang ditawarkan di StudentQR.com (“Laman Web StudentQR”), termasuk platform StudentQR (“StudentQR Platform”), dan sebarang aplikasi mudah alih yang berkaitan (“Aplikasi StudentQR”) atau produk dan perkhidmatan yang mungkin disediakan oleh Syarikat sekarang atau pada masa hadapan (secara kolektif, "Perkhidmatan").

 

Apabila menggunakan Perkhidmatan, anda juga akan tertakluk kepada Dasar Privasi StudentQR dan mana-mana garis panduan, dasar atau peraturan yang disiarkan yang berkenaan dengan ciri khusus Perkhidmatan, yang mungkin disiarkan dari semasa ke semasa (secara kolektif "Garis Panduan"). Syarat Perkhidmatan, Syarat ini, termasuk mana-mana Garis Panduan lain dan pengubahsuaian masa hadapan (secara kolektif, "Perjanjian"), mengawal penggunaan Perkhidmatan oleh anda dan merupakan kontrak sah antara anda dan StudentQR. Jika terdapat apa-apa percanggahan antara Syarat Perkhidmatan, Syarat dan mana-mana Garis Panduan, Garis Panduan tambahan akan mengatasi setakat ketidakkonsistenan itu. Dengan mendaftar untuk akaun pada, atau sebaliknya mengakses atau menggunakan Perkhidmatan StudentQR, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini. Jika anda menggunakan Perkhidmatan bagi pihak institusi yang mempunyai perjanjian bertulis berasingan dengan StudentQR, perjanjian itu mengawal penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

Jika anda berumur di bawah 18 tahun, anda menyatakan bahawa penjaga sah anda telah menyemak dan bersetuju dengan Perjanjian. Jika anda tidak meminta ibu bapa atau penjaga anda membaca dan bersetuju menerima Perjanjian, anda tidak mempunyai kebenaran untuk menggunakan Perkhidmatan.

Jika anda memasuki Perjanjian ini bagi pihak syarikat atau entiti undang-undang lain (termasuk jika anda adalah Kakitangan Sekolah yang memasuki bagi pihak sekolah anda), anda menyatakan bahawa anda mempunyai kuasa untuk mengikat entiti tersebut kepada terma dan syarat ini, di mana dalam hal istilah "anda", "anda" atau "Pengguna" akan merujuk kepada entiti tersebut. Jika anda tidak mempunyai kuasa sedemikian, atau jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini, anda tidak boleh menerima Perjanjian ini dan tidak boleh menggunakan Perkhidmatan.

 Pada asasnya,

Dengan menggunakan atau mendaftar untuk StudentQR, anda bersetuju menerima syarat ini. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, penjaga atau ibu bapa anda yang sah perlu menyemak dan bersetuju menerima Perjanjian bagi pihak anda. Selamat datang ke komuniti!

 

Menggunakan Perkhidmatan

Kebenaran untuk menggunakan StudentQR Selagi anda mematuhi semua terma dan syarat Perjanjian ini, Syarikat memberi anda kebenaran untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan semata-mata untuk membolehkan anda menggunakan Perkhidmatan. Perkhidmatan ini hanya boleh digunakan untuktujuan pendidikanatau tujuan yang sah yang membantu menyatukan komuniti sekolah atau membantu ibu bapa dan anak-anak membina hubungan yang lebih kukuh di rumah. Anda boleh memuat turun satu salinan Apl StudentQR untuk kegunaan peribadi, bukan komersial sahaja.

Akses kepada dan penggunaan Perkhidmatan itu sendiri adalah percuma, tetapi kami menawarkan, dan mungkin menambah pada masa hadapan, Ciri Premium pilihan yang mungkin dikenakan oleh StudentQR. Harap maklum juga bahawa sementara kami menyediakan perkhidmatan mudah alih kami secara percuma pada masa ini, kadar dan bayaran biasa pembawa anda masih dikenakan, seperti pemesejan teks dan yuran data.

Hak untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan dibatalkan dalam bidang kuasa di mana ia mungkin dilarang, jika ada.

_Perubahan kepada Perkhidmatan _

Kami sentiasa mengubah dan menambah baik Perkhidmatan kami. Kami mungkin menambah atau mengalih keluar fungsi atau ciri, dan kami mungkin menggantung atau menghentikan Perkhidmatan sama sekali, termasuk, sebagai contoh, jika anda tidak mematuhi Perjanjian ini atau jika kami menyiasat salah laku yang disyaki. Anda boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan kami pada bila-bila masa, walaupun kami akan kesal melihat anda pergi. Kami juga boleh menambah atau membuat had baharu kepada Perkhidmatan kami atau menyekat akses anda kepada semua atau sebahagian daripada Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis atau liabiliti.

Kami percaya bahawa anda (atau sekolah anda yang berkenaan) memiliki data anda dan mengekalkan akses anda kepada data tersebut adalah penting. Jika kami menghentikan Perkhidmatan, jika boleh, kami akan memberi anda notis awal yang munasabah dan peluang untuk mendapatkan maklumat daripada Perkhidmatan tersebut. Sila lihat Soalan Lazim kami untuk maklumat lanjut.

Sekatan Kecuali dibenarkan secara nyata di bawah Perjanjian ini, anda bersetuju bahawa kebenaran anda untuk menggunakan Perkhidmatan adalah tertakluk kepada anda mengikut semua sekatan yang ditetapkan dalam bahagian "TeknologiQR Pelajar" dan "Penggunaan dan Tingkah Laku Boleh Diterima".

 Pada asasnya,

Anda boleh menggunakan StudentQR, selagi anda mengikut peraturan dalam syarat ini.

 

Teknologi StudentQR

Perkhidmatan dan Teknologi StudentQR bertujuan semata-mata untuk kegunaan peribadi, bukan komersial Pengguna kami dan hanya boleh digunakan menurut Perjanjian ini. “TeknologiStudentQR” bermaksud semua kandungan Perkhidmatan yang lalu, masa kini dan masa hadapan, termasuk, semua perisian, perkakasan dan teknologi yang digunakan untuk menyediakan Perkhidmatan (termasuk kod proprietari StudentQR dan perisian pihak ketiga), antara muka pengguna, bahan yang dipaparkan atau dilakukan pada Perkhidmatan, seperti teks, grafik, artikel, gambar, imej, ilustrasi dan reka bentuk, struktur, urutan dan "rupa dan rasa" Perkhidmatan, dan semua harta intelek lain, termasuk semua Tanda StudentQR. “TandaQR Pelajar” bermaksud tanda dagangan, tanda perkhidmatan, logo, atau sebarang nama dagangan lain, tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan ciri jenama tersendiri atau proprietari StudentQR yang lain.

Teknologi StudentQR dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang harta intelek yang lain. Menggunakan Perkhidmatan kami tidak memberi anda pemilikan sebarang hak harta intelek dalam Perkhidmatan kami atau Teknologi StudentQR. Anda bersetuju bahawa, antara anda dan StudentQR, semua hak harta intelek dalam Perkhidmatan StudentQR dan Teknologi StudentQR, yang tidak termasuk Kandungan Pengguna (seperti yang ditakrifkan di bawah), dimiliki oleh StudentQR atau pemberi lesennya. Terma ini tidak memberikan anda hak untuk menggunakan mana-mana Tanda StudentQR.

Anda tidak akan, dan anda juga tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga (sama ada untuk faedah anda atau tidak) untuk:

 • Menjalankan, melesenkan, menyewa, memajak, meminjam, mengedar atau menjual akses kepada Perkhidmatan StudentQR atau Teknologi StudentQR.

 • Bina atau sokong (dan/atau bantu pihak ketiga dalam membina atau menyokong) produk atau perkhidmatan dalam persaingan dengan StudentQR, atau akses Perkhidmatan StudentQR untuk membina produk menggunakan idea, ciri, fungsi, antara muka atau grafik Perkhidmatan StudentQR yang serupa.

 • Menggunakan, menyimpan, menyalin, mengeluarkan semula, mengubah suai, menterjemah, menerbitkan, menyiarkan, menghantar, mengedar, melaksanakan, memuat naik, mencipta karya terbitan daripada, memaparkan, melesenkan, menjual atau sebaliknya mengeksploitasi Teknologi StudentQR untuk sebarang tujuan selain daripada yang dibenarkan secara nyata di bawah ini Perjanjian.

 • Nyahsusun, kejuruteraan terbalik, nyahhimpun atau sebaliknya cuba mendapatkan kod sumber mana-mana Teknologi StudentQR.

 • Mengelak, melumpuhkan atau sebaliknya mengganggu ciri atau ciri berkaitan keselamatan yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan mana-mana Kandungan Pengguna atau Teknologi StudentQR atau menguatkuasakan pengehadan penggunaan Perkhidmatan StudentQR atau Kandungan Pengguna dan Teknologi StudentQR.

 • Alih keluar, kaburkan atau ubah mana-mana hak cipta, logo, tanda dagangan atau notis undang-undang lain yang dipaparkan dalam atau bersama-sama dengan Perkhidmatan kami atau mana-mana Ciri Premium StudentQR atau produk atau barangan tersuai lain, atau sebaliknya menggunakan mana-mana Teknologi StudentQR dengan cara yang mencipta tanggapan bahawa Teknologi StudentQR adalah kepunyaan anda.

 Pada asasnya,

Penggunaan Perkhidmatan kami tidak memberi anda sebarang hak pemilikan ke atas harta intelek kami. Kami menghormati hak cipta, tanda dagangan dan jenama. Tolong hormati kami juga!

 

Maklumat dan Kandungan Anda

Kandungan dan Aktiviti Pengguna

Semasa menggunakan Perkhidmatan, anda dan Pengguna lain boleh memberikan atau menyiarkan kandungan atau maklumat tertentu (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, foto, video, lukisan, jurnal, dokumen, muzik, mesej yang dihantar antara ibu bapa dan guru atau antara pelajar dan guru (“Komen Portfolio”), Data Pelajar (seperti yang ditakrifkan dalam DPA), Aktiviti (seperti yang ditakrifkan di bawah), respons pelajar terhadap Aktiviti (“Respons Aktiviti Pelajar”) dan Maklum Balas (seperti yang ditakrifkan di bawah)), yang mungkin digunakan oleh StudentQR berkaitan dengan Perkhidmatan dan yang mungkin kelihatan kepada Pengguna tertentu yang lain (secara kolektif "Kandungan Pengguna"). Sila lawati Dasar Privasi kami untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang jenis maklumat yang boleh diberikan oleh pelbagai jenis Pengguna. Selain itu, sesetengah Kandungan Pengguna boleh dianggap sebagai Rekod Pendidikan (seperti yang ditakrifkan di bawah).

Kakitangan Sekolah boleh menyumbang kandungan pendidikan, mencipta jawapan kepada penilaian, mencipta aktiviti untuk pelajar selesaikan, mencipta karya terbitan (cth menyiapkan tugasan) dan menghantar data dan kandungan ini kepada StudentQR (secara kolektif "Aktiviti").

Kakitangan Sekolah dan Pengguna boleh mengemukakan maklum balas, komen atau cadangan untuk penambahbaikan kepada Perkhidmatan (dalam bentuk bertulis, lisan atau sebarang bentuk lain) (“Maklum Balas”).

Pemilikan

Selaras dengan undang-undang yang terpakai, seperti antara StudentQR dan anda, anda (atau sekolah anda mengikut mana yang berkenaan) mengekalkan semua hak pemilikan yang anda ada dalam mana-mana Kandungan Pengguna. StudentQR tidak menuntut sebarang hak pemilikan dalam Kandungan Pengguna. Sila ambil perhatian bahawa, semasa anda mengekalkan pemilikan Kandungan Pengguna anda, sebarang templat atau susun atur tempat anda mengatur atau mengatur Kandungan Pengguna tersebut melalui alatan dan ciri yang disediakan melalui mana-mana Perkhidmatan kami bukan hak milik anda — hak untuk templat atau reka letak tersebut akan kekal bersama kami atau pembekal perkhidmatan kami.

Lesen

Kandungan Pengguna

Untuk membenarkan StudentQR menyediakan Perkhidmatan, anda dengan ini memberikan kepada kami yang terhad, tidak eksklusif, boleh disublesenkan (seperti yang diperlukan untuk melaksanakan Perkhidmatan, termasuk mengedarkan Aktiviti, dan menyediakan Ciri Premium), di seluruh dunia, tanpa royalti dan boleh dipindah milik. (hanya kepada pengganti) hak dan lesen untuk:

 1. menggunakan, mengehos, menyalin, menyimpan, mengedar, melaksanakan dan memaparkan secara terbuka, menerbitkan (secara keseluruhan atau sebahagian), mengubah suai dan mencipta karya terbitan (seperti perubahan yang kami buat supaya kandungan anda berfungsi dengan lebih baik dengan Perkhidmatan kami) seperti Kandungan Pengguna seperti perlu untuk (a) menyediakan, menambah baik dan menjadikan Perkhidmatan tersedia kepada anda dan Pengguna lain termasuk melalui mana-mana media masa hadapan di mana Perkhidmatan boleh diedarkan;

 2. menggunakan dan mendedahkan metrik dan analitis berkenaan Kandungan Pengguna secara agregat atau cara lain yang tidak boleh dikenal pasti secara peribadi (termasuk, untuk digunakan dalam meningkatkan perkhidmatan kami atau dalam tujuan pemasaran dan pembangunan perniagaan);

 3. menggunakan, mengubah suai, menyediakan karya terbitan, menerbitkan, mengedar dan mensublesenkan Maklum Balas tanpa sebarang pampasan kepada anda;

 4. menggunakan mana-mana Kandungan Pengguna (termasuk mana-mana Data Pelajar atau Rekod Pendidikan) yang telah dinyahkenal pasti untuk sebarang pembangunan produk, penyelidikan atau tujuan lain yang sah tertakluk kepada DPA; dan

 5. digunakan untuk tujuan lain yang dibenarkan oleh DPA dan Polisi Privasi StudentQR.

Syarikat hanya akan berkongsi dan menggunakan maklumat peribadi anda mengikut 

Aktiviti

Aktiviti tersebut hendaklah tersedia kepada sekolah Kakitangan Sekolah dan Penggunanya, tetapi StudentQR juga boleh mensublesenkan Aktiviti tersebut kepada Pengguna Perkhidmatan lain di sekolah lain. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Aktiviti akan dilesenkan di bawah Lesen CC melainkan anda "menarik diri" daripada berkongsi ke sekolah lain. Aktiviti sedemikian akan terus dilesenkan di bawah Lesen CC sehingga Kakitangan Sekolah "mematikan" perkongsian sedemikian untuk Aktiviti tertentu itu. Walau bagaimanapun, anda memahami dan bersetuju bahawa jika anda "mematikan" perkongsian untuk Aktiviti (i) Aktiviti akan tersedia kepada Pengguna dalam sekolah Kakitangan Sekolah sahaja; (ii) perubahan itu adalah prospektif dan tidak menamatkan sebarang sub-lesen kepada Aktiviti asas yang sebelum ini diberikan oleh StudentQR kepada mana-mana pihak ketiga (seperti guru dari sekolah dan daerah lain), dan (iii) StudentQR selepas itu tidak akan memberikan sebarang sub-sub tambahan. -lesen untuk Aktiviti asas kepada pihak ketiga seperti sekolah lain.

Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa apa-apa Kandungan Pengguna yang mungkin dalam Rekod Pendidikan atau Data Pelajar (termasuk Kandungan Pengguna dalam atau berkaitan dengan mesej yang dihantar melalui Pemesejan StudentQR, Cerita Kelas atau Kisah Sekolah atau Portfolio, boleh disimpan selepas anda memadamkan akaun anda untuk sebab pematuhan undang-undang sekolah (cth penyelenggaraan "rekod pendidikan" di bawah Akta Hak dan Privasi Pendidikan Keluarga (FERPA)). Sila lihat bahagian bertajuk "Memadam Akaun anda" dalam Dasar Privasi kami dan Soalan Lazim pemadaman kami untuk mendapatkan maklumat lanjut. Apabila anda memadam Kandungan IP, Data Pelajar, Rekod Pendidikan atau maklumat peribadi, ia dipadamkan dengan cara yang sama seperti mengosongkan kitar semula atau tong sampah pada komputer. Walau bagaimanapun, anda faham bahawa mana-mana Kandungan Pengguna yang dialih keluar mungkin kekal dalam salinan sandaran untuk tempoh yang munasabah masa (tetapi tidak akan tersedia kepada orang lain).

Tanggungjawab Anda dan Hak StudentQR

Anda bersetuju bahawa anda, atau Institusi anda, bertanggungjawab untuk memastikan bahawa anda mempunyai semua hak dalam Kandungan Pengguna, termasuk hak yang diperlukan untuk anda memberikan kami lesen di atas kepada Kandungan Pengguna. Institusi atau Kakitangan Sekolah, sebagaimana yang berkenaan, mewakili, membuat perjanjian dan bersetuju bagi pihak anda sendiri dan Pengguna pelajar anda bahawa Pengguna yang menyerahkan (termasuk pelajar anda) mempunyai semua hak yang diperlukan untuk menyerahkan, menyiarkan, memuat naik atau sebaliknya, memiliki, menggunakan atau menyebarkan Pengguna. Kandungan yang diserahkan atau dimuat naik tanpa melanggar mana-mana hak pihak ketiga. Anda bertanggungjawab untuk memastikan Kandungan Pengguna anda mematuhi Bahagian "Penggunaan dan Tingkah Laku yang Boleh Diterima" dan untuk sebarang garis panduan atau syarat lain yang khusus untuk kategori Pengguna tertentu (cth, guru, ibu bapa atau pelajar). Apabila anda memasukkan Kandungan Pengguna, anda boleh membuat pautan ke tapak web luaran. Jika anda memilih untuk membuat pautan ke tapak web luaran, anda mesti mengesahkan kualiti dan kandungan setiap pautan luaran. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang pautan yang anda buat ke tapak web luaran. StudentQR tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang pautan yang dibuat oleh anda, atau untuk sebarang kerosakan, secara langsung atau tidak langsung, yang timbul daripadanya.

Semua maklumat yang disiarkan atau dihantar melalui Perkhidmatan adalah tanggungjawab orang yang menyiarkannya, dan kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kesilapan atau peninggalan dalam mana-mana kandungan. StudentQR tidak dapat menjamin identiti mana-mana Pengguna lain yang anda mungkin berinteraksi semasa menggunakan Perkhidmatan, atau ketulenan mana-mana data yang mungkin diberikan oleh pengguna tentang diri mereka sendiri. Anda mengakui bahawa semua kandungan yang diakses oleh anda menggunakan Perkhidmatan adalah atas risiko anda sendiri dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kerosakan atau kerugian kepada mana-mana pihak yang terhasil daripadanya. Anda mengakui bahawa StudentQR dan orang yang dilantiknya (seperti guru) berhak, tetapi tidak mempunyai kewajipan, untuk menapis, menapis, mengedit, mengalih keluar, enggan menerima, menyiarkan, memaparkan atau menghantar sebarang Kandungan Pengguna melalui atau pada Perkhidmatan secara keseluruhan atau sebahagian pada bila-bila masa atas apa-apa sebab atau tanpa sebab dengan atau tanpa notis dan tanpa sebarang liabiliti. Selain itu, kami tidak menjamin bahawa kami akan menerbitkan mana-mana Kandungan Pengguna anda, dan berhak untuk mengalih keluar Kandungan Pengguna daripada Perkhidmatan pada bila-bila masa atas sebarang sebab, seperti jika kami menerima notis melaporkan Kandungan Pengguna melanggar hak harta intelek seseorang. .

_Persamaan Anda _

Walaupun StudentQR tidak membenarkan Kandungan Pengguna yang mengandungi maklumat peribadi Pengguna di bawah umur 13 tahun untuk diketahui umum, jika anda sebagai ibu bapa atau Kakitangan Sekolah, memuat naik mana-mana Kandungan Pengguna ke mana-mana kawasan Perkhidmatan kami di kawasan yang saya boleh lihat oleh orang lain (untuk contoh, dalam Cerita Kelas atau Cerita Sekolah) yang mengandungi rupa anda atau rupa orang lain, anda juga bersetuju menerima perkara berikut:

Anda membenarkan penggunaan keserupaan anda, dan anda telah memperoleh (sebagaimana perlu) kebenaran bertulis, pelepasan, dan/atau kebenaran setiap individu yang boleh dikenal pasti yang muncul dalam Kandungan Pengguna anda untuk menggunakan keserupaan individu tersebut, untuk tujuan menggunakan dan sebaliknya mengeksploitasi Kandungan Pengguna mengikut cara yang difikirkan oleh Perjanjian ini, atau, jika mana-mana individu yang boleh dikenal pasti itu berumur di bawah lapan belas (18 tahun), anda telah memperoleh sebarang kebenaran bertulis, pelepasan dan/atau kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga individu tersebut (dan anda bersetuju untuk memberikan kepada kami salinan mana-mana persetujuan, keluaran dan/atau kebenaran sedemikian atas permintaan kami). Jika anda menyerahkan penyerahan yang mengandungi rupa individu yang boleh dikenal pasti di bawah umur lapan belas (18 tahun), kami amat menggalakkan anda untuk tidak memasukkan sebarang maklumat pengenalpastian (seperti nama pertama dan nama keluarga atau alamat individu) dengan Kandungan Pengguna tersebut.

Menganalisis Penyerahan Pengguna Sistem automatik kami menganalisis Kandungan Pengguna anda (termasuk e-mel) untuk memberikan anda ciri produk yang berkaitan secara peribadi, seperti hasil carian tersuai, dan untuk pengesanan spam dan perisian hasad. Analisis ini berlaku semasa kandungan dihantar, diterima dan apabila ia disimpan. StudentQR tidak akan menganalisis sebarangmaklumat peribaditerkandung dalam Rekod Pendidikan atau Data Pelajar untuk tujuan menyediakan pengiklanan bersasar tingkah laku kepada pelajar atau ibu bapa. Perkara di atas tidak boleh ditafsirkan sebagai (i) melarang StudentQR daripada memasarkan atau mengiklankan terus kepada ibu bapa atau Pengguna lain selagi pemasaran atau pengiklanan tidak berpunca daripada penggunaan maklumat peribadi yang terkandung dalam Rekod Pendidikan atau Data Pelajar yang diperoleh oleh StudentQR daripada menyediakan Perkhidmatan (melainkan dengan kebenaran ibu bapa/penjaga), (ii) memohon kepada pemasaran memorabilia sekolah seperti gambar, buku tahunan atau cincin kelas, (iii) melarang StudentQR daripada menggunakan Data agregat atau Tidak Dikenal pasti untuk memaklumkan, mempengaruhi atau membolehkan pemasaran , pengiklanan atau usaha komersial lain oleh StudentQR, (iv) mengehadkan keupayaan StudentQR untuk menggunakan Rekod Pendidikan atau Data Pelajar untuk pembelajaran adaptif atau tujuan pembelajaran pelajar yang disesuaikan, atau (v) melarang StudentQR daripada menggunakan Data Pelajar atau Rekod Pendidikan untuk mengesyorkan produk pendidikan dan perkhidmatan kepada ibu bapa/penjaga, pelajar atau Kakitangan Sekolah selagi cadangan itu tidak berdasarkan keseluruhan atau sebahagian daripada pembayaran pertimbangan lain daripada pihak ketiga.

 Pada asasnya,

Anda (atau sekolah anda yang berkenaan) memiliki sebarang kandungan yang anda siarkan di StudentQR. Anda juga memberi kami kebenaran untuk menggunakannya untuk menyediakan perkhidmatan StudentQR kepada anda dan Pengguna lain. Penggunaan mana-mana maklumat peribadi yang anda serahkan oleh kami juga tertakluk kepada Dasar Privasi kami. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa anda mempunyai semua hak dalam sebarang maklumat atau kandungan yang anda serahkan kepada StudentQR, termasuk memberikan kami lesen yang kami perlukan untuk menyediakan perkhidmatan tersebut. Kami tidak menjamin bahawa kami akan menerbitkan mana-mana kandungan atau maklumat anda dan kami (atau reka bentuk kami, seperti Kakitangan Sekolah) berhak (tetapi tidak mempunyai kewajipan) untuk menyaring, menapis atau mengeluarkannya daripada perkhidmatan di mana-mana masa, atas sebab apa pun.

 

Privasi dan Keselamatan

Privasi anda amat penting bagi kami, dan kami sangat berhati-hati untuk mengehadkan apa yang kami kumpul dan cara kami menggunakannya, dan untuk membolehkan anda memahami dasar kami. Sila baca Dasar Privasi kami yang menerangkan cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda dan melindungi privasi anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang perlindungan pentadbiran, teknikal dan fizikal yang kami kekalkan untuk melindungi daripada penggunaan yang tidak dibenarkan, pendedahan atau akses kepada maklumat peribadi. Sila lihat Dasar Privasi kami untuk mendapatkan penerangan mengenai prosedur 1) yang mana pelajar, ibu bapa atau penjaga sah pelajar boleh menyemak, mengakses atau memadam maklumat peribadi pelajar; dan 2) yang mana Institusi boleh mengakses dan memadam Rekod Pendidikan.

Di samping itu, sila baca DPA, yang merupakan perjanjian antara kami dan sekolah anda, dan menerangkan tugas dan tanggungjawab untuk melindungi Data Pelajar yang dihantar ke StudentQR. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa StudentQR boleh menggunakan data tersebut mengikut Dasar Privasi kami. Kami tidak akan mengurangkan hak anda di bawah Dasar Privasi tanpa kebenaran anda yang jelas.

 Pada asasnya,

Sebagai tambahan kepada terma ini, sila baca Dasar Privasi kami, dan Adendum Privasi Data yang diberikan kepada sekolah anda yang menggariskan amalan kami dalam mengendalikan sebarang maklumat peribadi yang mungkin anda berikan kepada kami.

 

Syarat Tambahan mengikut Jenis Pengguna

a) Pelajar: jika anda seorang pelajar yang mengakses Perkhidmatan atas jemputan guru atau pegawai sekolah lain atau ibu bapa anda, syarat berikut dikenakan kepada anda.

(i) Jemputan dan Penciptaan Akaun: Hanya pelajar yang telah dijemput, atau diberi akses kepada Perkhidmatan, oleh guru, sekolah, daerah atau ibu bapa mereka boleh menggunakan Perkhidmatan. Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Perkhidmatan melainkan anda dijemput atau diberi akses kepada Perkhidmatan oleh (i) guru, sekolah atau daerah yang diberi kuasa untuk memberi anda akses kepada Perkhidmatan (termasuk membuat akaun pelajar anda bagi pihak anda untuk membenarkan anda untuk log masuk melalui kod QR, kod teks kelas atau Log Masuk Google (seperti yang ditakrifkan di bawah) atau memberi anda kod pelajar unik untuk membolehkan anda menyediakan akaun anda sendiri) atau (ii) ibu bapa anda yang mesti membuat akaun pelajar anda pada Perkhidmatan atau membenarkan anda menggunakan Apl StudentQR mereka pada peranti mereka untuk mengakses Ciri Premium tertentu dalam Perkhidmatan.

(ii) Maklumat Diberikan kepada StudentQR: Kami meminta maklumat peribadi minimum diberikan daripada pelajar untuk menggunakan Perkhidmatan. Sila lihat video privasi anak-anak kami untuk mendapatkan maklumat lanjut. Jika anda berumur di bawah 13 tahun, dan anda mahukan akaun pelajar di StudentQR, anda perlu sama ada (1) mempunyai akaun pelajar yang dibuat di sekolah oleh guru anda (hanya selepas guru menyatakan kepada StudentQR bahawa mereka telah memperoleh apa-apa yang diperlukan kebenaran ibu bapa atau bertindak sebagai ejen ibu bapa dan memberi kebenaran bagi pihak mereka) yang membolehkan anda melog masuk ke akaun pelajar anda menggunakan kod QR, kod teks kelas atau Log Masuk Google, (2) menerima kod pelajar unik daripada guru anda untuk membuat akaun anda sendiri dengan nama pengguna (dan/atau alamat e-mel) dan kata laluan, atau (3) minta ibu bapa anda membuat akaun pelajar anda selepas kami mendapat kebenaran ibu bapa daripada mereka. Jika anda membuat akaun anda sendiri sebagai tambahan kepada kod pelajar unik daripada guru anda, kami sama ada akan meminta anda untuk (1) nama pengguna (dan/atau alamat e-mel), kata laluan dan umur atau tarikh atau lahir anda, serta alamat e-mel ibu bapa supaya kami boleh memberikan notis atau mendapatkan kebenaran untuk anda menggunakan Perkhidmatan.

Guru akan menyemak sebarang Kandungan Pengguna yang anda muat naik ke Perkhidmatan sebelum ia muncul dalam andaportfoliountuk dilihat oleh ibu bapa, tetapi pelajar lain dalam kelas anda mungkin melihat Kandungan Pengguna anda jika mereka secara tidak sengaja melog masuk sebagai anda dengan kod QR yang diberikan dalam kelas. Jika anda seorang pelajar, sila jangan berikan sebarang maklumat peribadi tentang diri anda kepada kami, selain daripada apa yang kami minta daripada anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan atau seperti yang diarahkan oleh ibu bapa, guru, sekolah atau daerah anda, seperti melalui penggunaan ciri Portfolio atau penggunaan Ciri Premium.

(iii) Persetujuan: Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian Kanak-kanak (“COPPA”) melarang penyedia perkhidmatan dalam talian daripada secara sedar mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun tanpa kebenaran atau notis ibu bapa yang boleh disahkan sebagaimana yang berkenaan (“Persetujuan”). Persetujuan boleh diperolehi sama ada dengan 1) StudentQR jika ibu bapa menyediakan akaun pelajar secara langsung atau membenarkan anak mereka menggunakan Ciri Premium tertentu dalam akaun ibu bapa mereka, atau pelajar telah menerima kod pelajar unik daripada guru mereka dan menyediakan mereka akaun sendiri; atau 2) guru, sekolah atau daerah pelajar jika guru, sekolah atau daerah menyediakan akaun pelajar dan membenarkan pelajar log masuk (seperti melalui penggunaan kod QR, kod teks kelas atau Log Masuk Google) atau sebaliknya membenarkan pelajar mengakses StudentQR dari sekolah (“Persetujuan Sekolah”). Mana-mana akaun pelajar (atau akses kepada akaun pelajar) yang dibuat untuk pelajar oleh ibu bapa, atau guru pelajar dalam kelas, atau pelajar secara langsung, dipautkan bersama (ini bukan akaun yang berbeza, sebaliknya akaun tunggal yang sama). Kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dilarang menggunakan ciri tertentu Perkhidmatan tanpa Keizinan, termasuk, tanpa had, akaun pelajar. Dengan menggunakan akaun pelajar pada Perkhidmatan, anda berjanji bahawa, jika diminta semasa anda menggunakan Perkhidmatan, anda memberikan umur sebenar anda dan bahawa anda (a) berumur 13 tahun ke atas; atau (b) ibu bapa anda (atau anda dengan kod pelajar unik yang diberikan kepada anda oleh guru anda) telah menyediakan akaun pelajar anda dan bahawa sebarang balasan yang dihantar kepada Syarikat sebagai balasan kepada Syarikat yang meminta kebenaran ibu bapa anda datang daripada ibu bapa atau penjaga sah anda; atau (c) guru, sekolah atau daerah anda telah menyediakan akaun pelajar anda atau sebaliknya membenarkan anda menggunakan Perkhidmatan.

 

Kami mengumpul maklumat minimum daripada pelajar untuk mencipta akaun pelajar StudentQR untuk menyediakan mereka dengan perkhidmatan StudentQR – biasanya nama pengguna, kata laluan, alamat e-mel (jika mereka menggunakan Log Masuk Google mereka), dan umur mereka (dan alamat e-mel ibu bapa kepada minta Persetujuan apabila berkenaan). Ibu bapa dan guru juga boleh membuat akaun bagi pihak pelajar.

 

b) Kakitangan Sekolah: Jika anda seorang Kakitangan Sekolah yang mengakses Perkhidmatan bagi pihak sekolah, daerah sekolah, atau institusi pendidikan lain yang serupa ("Institusi"), syarat berikut dikenakan kepada anda:

(i) Kebenaran dan Kuasa: Anda bersetuju bahawa anda bertindak bagi pihak (atau telah menerima semua kebenaran yang diperlukan daripada) Institusi anda untuk memasuki Perjanjian ini dan untuk mendaftar dan menggunakan Perkhidmatan sebagai sebahagian daripada kurikulum anda. Hanya Kakitangan Sekolah yang merupakan kakitangan semasa Institusi boleh menggunakan Perkhidmatan bagi pihak Institusi. Kakitangan Sekolah bertanggungjawab untuk mendapatkan sebarang kelulusan yang diperlukan daripada pihak berkuasa dan pentadbir sekolah mereka sebelum menggunakan Perkhidmatan. Selepas menamatkan perkhidmatan Kakitangan Sekolah atau kakitangan lain dengan Institusi, individu tersebut mesti kembali dan berhenti menggunakan semua butiran log masuk dan akses pelajar yang ada dalam simpanannya.

(ii) Pelajar di bawah 13 tahun: Anda selanjutnya memahami dan mengakui bahawa COPPA melarang penyedia perkhidmatan dalam talian daripada mengumpul maklumat peribadi secara sedar daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun tanpa Keizinan dan anda memahami bahawa kami tidak akan membenarkan kanak-kanak di bawah umur 13 tahun menggunakan ciri tertentu Perkhidmatan melainkan:

 1. StudentQR mendapat Keizinan daripada ibu bapa atau penjaga sah kanak-kanak jika 1) ibu bapa membuat akaun untuk pelajar di StudentQR atau membenarkan pelajar mengakses dan menggunakan Perkhidmatan pada peranti induk; atau 2) pelajar telah mencipta akaun pelajar mereka sendiri menggunakan kod pelajar unik yang diberikan oleh guru mereka; atau

 2. Anda memperoleh Persetujuan Sekolah dalam situasi di mana anda menyediakan akaun pelajar kanak-kanak bagi pihak mereka untuk membolehkan mereka log masuk kemudiannya (seperti melalui penggunaan kod QR, kod teks kelas atau Log Masuk Google) atau sebaliknya membenarkan pelajar mengakses ciri tertentu Perkhidmatan di dalam bilik darjah yang mungkin mengakibatkan pengumpulan maklumat peribadi daripada kanak-kanak. StudentQR tidak akan menyediakan penggunaan akaun pelajar atau akses kepada Perkhidmatan kepada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun jika kami tidak dapat mendapatkan Persetujuan atau mengetahui bahawa anda belum mendapat Persetujuan Sekolah. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan membuat akaun pelajar kanak-kanak secara sedar bagi pihak mereka atau membenarkan kanak-kanak itu menggunakan Perkhidmatan di dalam bilik darjah sehingga anda mendapat Keizinan Sekolah.

(vi) Log Masuk Google. Jika anda memilih untuk membenarkan pelajar anda melog masuk ke Perkhidmatan menggunakan Google for Education mereka atau Akaun Google yang lain (“Log Masuk Google”), anda bertanggungjawab untuk mendidik pelajar anda tentang penggunaan Log Masuk Google mereka dengan betul, termasuk untuk bantu mendidik pelajar anda untuk melindungi Log Masuk Google mereka dengan lebih baik dengan menghidupkan pengesahan dua faktor. Harap maklum bahawa StudentQR tidak meminta atau menyimpan kata laluan yang dikaitkan dengan mana-mana Log Masuk Google. Sila lihat di sini untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang perkara yang kami kumpulkan melalui penggunaan Log Masuk Google dan cara kami menggunakan maklumat tersebut. Selain itu, sila lihat bahagian "Media Sosial dan Perkhidmatan Pengesahan Pihak Ketiga" untuk mendapatkan butiran lanjut tentang penggunaan Log Masuk Google.

(vii) Cerita Sekolah dan Komunikasi Lain dengan Ibu Bapa. Jika anda memilih untuk menggunakan Cerita Sekolah, Cerita Kelas, Pemesejan atau ciri komunikasi digital lain dengan ibu bapa atau penjaga (“Komunikasi Ibu Bapa”), syarat berikut dikenakan:

 1. Anda harus menggunakan Komunikasi Ibu Bapa untuk subjek pendidikan sahaja dan mesti mematuhi Garis Panduan Komunikasi Ibu Bapa pada setiap masa.

 2. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyemak semua Komunikasi Ibu Bapa yang anda edarkan dan memastikan bahawa semua Komunikasi Ibu Bapa (termasuk sebarang maklumat peribadi yang terkandung di dalamnya jika tidak dialih keluar oleh anda) memenuhi semua syarat dan sekatan yang terpakai yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mereka dalam “Maklumat dan Kandungan Anda” dan Bahagian “Penggunaan dan Tingkah Laku Yang Boleh Diterima”.

(vii) Aktiviti. Jika anda memilih untuk menyerahkan Aktiviti kepada Perkhidmatan, syarat dan had berikut dikenakan:

 1. Semasa proses penyerahan Aktiviti, anda boleh ikut serta untuk berkongsi dengan pihak ketiga individu. Dengan berbuat demikian, anda mengakui bahawa kami mungkin mensublesenkan hak kami terhadap Aktiviti kepada pihak ketiga ini seperti yang dinyatakan dalam Bahagian bertajuk "Maklumat dan Kandungan Anda". Di samping itu, anda boleh memilih untuk menarik diri berkaitan dengan Aktiviti yang telah diserahkan sebelum ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, anda memahami dan bersetuju bahawa menarik diri berkaitan dengan Aktiviti yang telah diserahkan sebelum ini tidak menamatkan sebarang sub-lesen kepada Aktiviti terjejas yang sebelum ini diberikan oleh StudentQR kepada mana-mana pihak ketiga, tetapi StudentQR selepas itu tidak akan memberikan sebarang sub-lesen tambahan untuk Aktiviti terjejas.

 2. Anda faham bahawa jika anda perlu mengalih keluar Aktiviti, anda boleh berbuat demikian dalam kawasan Aktiviti pada akaun anda.

 3. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk kandungan semua Maklum Balas Aktiviti dan Aktiviti yang anda tinggalkan untuk guru lain, termasuk sebarang maklumat peribadi yang terkandung di dalamnya dan untuk memastikan bahan itu memenuhi semua syarat dan sekatan yang terpakai yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mereka. dalam Bahagian “Maklumat dan Kandungan Anda” dan “Penggunaan dan Tingkah Laku Yang Boleh Diterima”. Anda selanjutnya mengakui bahawa Maklum Balas Aktiviti dan Aktiviti adalah tertakluk kepada sebarang penafian dan hak StudentQR lain berkenaan dengan Maklum Balas Aktiviti dan Aktiviti yang terkandung dalam Perjanjian ini.

 Pada asasnya,

Sila pastikan sekolah atau daerah anda baik dengan anda menggunakan StudentQR, dan bertindak bagi pihak sekolah anda dalam Perjanjian ini. Selain itu, jika anda membuat akaun pelajar di dalam bilik darjah untuk pelajar bawah 13 tahun untuk membolehkan mereka log masuk ke akaun mereka dengan kod QR, kod teks kelas atau Log Masuk Google, atau sebaliknya membenarkan pelajar bawah 13 tahun menggunakan Perkhidmatan, anda akan bertanggungjawab untuk mendapatkan kebenaran ibu bapa di bawah COPPA. Anda juga bertanggungjawab untuk menyemak mana-mana kandungan yang diserahkan oleh pelajar anda (tanpa mengira umur) dan untuk memastikan ia mematuhi Garis Panduan Penyerahan Kandungan kami. Selain itu, jika anda membenarkan pelajar anda log masuk ke Perkhidmatan melalui penggunaan kod QR, anda bertanggungjawab untuk memastikan pelajar hanya log masuk ke akaunnya sendiri. Jika anda menggunakan mana-mana alat Komunikasi Ibu Bapa, anda mesti menggunakan hanya untuk subjek pendidikan dan mesti mematuhi Garis Panduan Komunikasi Ibu Bapa kami.

 

c) Ibu bapa: jika anda adalah ibu bapa kepada pelajar dan telah dijemput oleh Kakitangan Sekolah anak anda untuk membuat akaun ibu bapa pada Perkhidmatan (memautkan akaun ibu bapa anda ke kelas anak anda dengan kod ibu bapa yang unik), atau mencipta ibu bapa akaun yang tidak dipautkan menggunakan kod induk yang unik, dan anda juga (i) ingin membuat akaun untuk anak anda di Perkhidmatan, (ii) membenarkan anak anda membuat akaun mereka sendiri (“Akaun Dicipta Pelajar”), (iii) membenarkan Kakitangan Sekolah anak anda untuk membuat akaun bagi pihak anak anda, atau (iv) membenarkan anak anda mengakses atau menggunakan Ciri Premium pada peranti anda, maka syarat berikut dikenakan kepada anda:

(i) Persetujuan Anda. Jika anak anda berumur di bawah 13 tahun, Persetujuan mesti diberikan untuk 1) anda membuat akaun pelajar; atau 2) anak anda untuk mencipta Akaun Buatan Pelajar; atau 3) Kakitangan Sekolah anak anda untuk membuat akaun pelajar bagi pihak anak anda, membolehkan mereka log masuk menggunakan kod QR, kod teks kelas atau Log Masuk Google. Persetujuan ini boleh diperolehi sama ada melalui: 1) StudentQR jika anda atau anak anda menyediakan Akaun Buatan Pelajar atau anda membenarkan anak anda mengakses atau menggunakan Ciri Premium pada peranti atau akaun anda; atau 2) Kakitangan Sekolah pelajar (melalui Persetujuan Sekolah) jika mereka menyediakan Akaun Pelajar anak anda, membolehkan mereka log masuk menggunakan kod QR, kod teks kelas atau Log Masuk Google, atau sebaliknya membenarkan mereka mengakses dan menggunakan Perkhidmatan dalam sekolah. Mana-mana akaun pelajar yang dibuat oleh anda, guru anak anda atau anak anda secara langsung dipautkan bersama (ini bukan akaun yang berbeza, sebaliknya akaun tunggal yang sama). Jika anda ialah ibu bapa atau penjaga yang sah kepada kanak-kanak yang menggunakan Perkhidmatan dan akaun anak anda tidak disediakan oleh Kakitangan Sekolah anak anda, dan anda tidak memberikan Persetujuan, anda boleh menghantar e-mel kepada kami di privacy@StudentQR.com untuk mendapatkannya akaun kanak-kanak dipadamkan. Sila ambil perhatian bahawa jika anda, sebagai ibu bapa, memberikan e-mel kepada Kakitangan Sekolah apabila sekolah mendapatkan Persetujuan Sekolah, kami mungkin menghantar e-mel yang meminta anda mengesahkan akaun anak anda, tetapi anda tidak akan menerima sebarang e-mel lain melainkan anda telah mengikut serta kepada pemasaran e-mel atau telah membuat akaun secara berasingan pada Perkhidmatan kami.

(ii) Teks, SMS dan Mesej Lain. StudentQR, bagi pihak dan atas arahan Institusi, boleh menghantar mesej teks maklumat ibu bapa/penjaga yang sah daripada Institusi anak anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mesej: (1) memberikan maklumat yang berkaitan dengan penggunaan mereka atau anak mereka terhadap Perkhidmatan; (2) membekalkan maklumat yang mereka minta; atau (3) menjawab pertanyaan mereka mengenai akaun atau penggunaan StudentQR mereka. Jika anda sebagai ibu bapa/penjaga yang sah, berikan nombor telefon anda kepada sekolah anak anda, anda bersetuju dengan StudentQR (bagi pihak dan atas arahan sekolah anak anda) menghantar mesej teks maklumat yang berkait rapat dengan misi Institusi. Jika anda telah mencipta akaun pada Perkhidmatan, dan telah memberikan StudentQR secara langsung dengan nombor telefon atau e-mel anda, anda seterusnya bersetuju bahawa kami boleh menghantar mesej, makluman dan komunikasi lain kepada anda melalui Perkhidmatan, termasuk melalui e-mel, makluman web, mesej teks , pemberitahuan tolak dan cara lain yang serupa, mengikut keutamaan yang anda tetapkan melalui Perkhidmatan.

StudentQR tidak mengenakan bayaran kepada anda untuk ciri mesej teks kami. Tetapi kadar mesej dan data mungkin dikenakan, jadi bergantung pada pelan anda dengan pembekal wayarles anda atau pembekal lain yang berkenaan, anda mungkin dicaj oleh pembawa anda atau pembekal lain yang berkenaan.

(ii) Mencipta Akaun Anak Anda. Jika anda ingin membuat akaun pelajar anak anda di rumah, anda mesti telah mencipta akaun ibu bapa di StudentQR terlebih dahulu. Untuk membuat akaun pelajar anak anda, kami akan memerlukan Persetujuan anda terlebih dahulu. Untuk mematuhi COPPA dan undang-undang yang serupa dalam bidang kuasa lain yang berkenaan, yang mengawal pengumpulan data dalam talian daripada kanak-kanak, StudentQR boleh mengambil langkah tambahan untuk mengesahkan bahawa pengguna yang memberikan kebenaran untuk membuat akaun pelajar kanak-kanak adalah ibu bapanya atau penjaga sah. Cara semasa kami ingin mengesahkan dinyatakan dalam Soalan Lazim kami. Sebagai sebahagian daripada proses mencipta akaun pelajar anak anda, kami akan memautkan maklumat yang diberikan oleh guru anak anda (seperti nama dan mata maklum balas anak anda) ke akaun pelajar anak anda dan anda tidak perlu memberikan sebarang maklumat pendaftaran tambahan untuk anda. anak. Selain itu, daripada membuat kata laluan untuk akaun anak anda, anak anda akan log masuk dengan kod QR yang dijana sebaik sahaja anda Bersetuju dan membuat akaun pelajar. Untuk melindungi keselamatan akaun anak anda, anda harus merahsiakan kod QR ini.

Sebaik sahaja anak anda mempunyai akaun pelajar (termasuk jika anak anda membuat Akaun Buatan Pelajar mereka sendiri (selepas anda bersetuju) atau guru anak anda telah membuat akaun pelajar bagi pihak anak anda, mereka akan dapat memuat naik Kandungan Pengguna, termasuk Aktiviti Pelajar Respons, kepada akaun pelajar danPortfolio(yang tidak boleh dilihat oleh orang awam, tetapi oleh ibu bapa yang dikaitkan dan Kakitangan Sekolah). Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa penyerahan tersebut (apabila tidak digunakan semasa sekolah) memenuhi semua syarat dan sekatan yang terpakai yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang terdapat dalam "Maklumat dan Kandungan Anda" dan "Penggunaan dan Tingkah Laku yang Boleh Diterima" Bahagian. Anda boleh meminta untuk mengalih keluar sebarang Kandungan Pengguna yang dimuat naik oleh anak anda sama ada dengan 1) menghubungi Kakitangan Sekolah anak anda jika Kandungan Pengguna dimuat naik semasa sekolah, dan kami akan membalas permintaan yang sah yang diterima daripada Kakitangan Sekolah atau Institusi, atau 2) menghubungi kami secara langsung apabila Kandungan Pengguna dikumpul terus daripada anak anda semasa tidak di sekolah, termasuk apabila StudentQR mendapat kebenaran ibu bapa secara langsung (bukan sekolah).

(ii) **Ciri Premium **. Jika anda mengakses atau menggunakan Ciri Premium, atau membenarkan anak anda mengakses dan menggunakan, anda juga akan tertakluk pada Ciri Premium dan Syarat Promosi. Selain itu, jika anda membenarkan anak anda mengakses dan menggunakan Ciri Premium pada peranti atau akaun anda, kami akan meminta andaPersetujuan. Untuk mematuhi COPPA dan undang-undang serupa dalam bidang kuasa lain yang berkenaan, yang mengawal pengumpulan data dalam talian daripada kanak-kanak, StudentQR boleh mengambil langkah tambahan untuk mengesahkan bahawa pengguna yang memberikan kebenaran membenarkan kanak-kanak menggunakan Ciri Premium adalah ibu bapanya atau penjaga yang sah. Cara semasa kami ingin mengesahkan dinyatakan dalam Soalan Lazim kami.

 Pada asasnya,

Ibu bapa: jika anak anda berumur bawah 13 tahun dan anda membuat akaun pelajar StudentQR untuk mereka di rumah, benarkan mereka mengakses Ciri Premium pada peranti atau akaun anda, atau mereka membuat akaun dengan kod QR pelajar yang unik, kami memerlukan kebenaran anda untuk sediakan akaun mereka. Jika guru anak anda atau kakitangan sekolah lain ingin membuat akaun pelajar anak anda bagi pihak mereka, mereka akan mendapatkan kebenaran anda (atau, bergantung pada dasar sekolah, bertindak sebagai ejen anda dan memberi kebenaran bagi pihak anda dalam perkara yang biasa dirujuk sebagai “sekolah persetujuan”).

 

 

Ciri Premium

StudentQR menawarkan Pengguna tertentu keupayaan untuk membeli Ciri Premium melalui Perkhidmatan. Kategori dan harga Ciri Premium kami diterangkan dalam aplikasi dan tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Sebarang penggunaan Ciri Premium dan sebarang pembayaran yang dibuat berkaitan dengan Ciri Premium juga tertakluk pada Ciri Premium dan Syarat Promosi kami.

 

Pengubahsuaian kepada Perjanjian

Kami boleh mengubah suai Perjanjian atau Garis Panduan ini untuk, sebagai contoh, mencerminkan perubahan kepada undang-undang atau perubahan pada Perkhidmatan kami. Anda harus melihat Perjanjian dengan kerap. Kami akan menyiarkan notis pengubahsuaian pada Perjanjian ini di halaman ini atau di tempat lain dalam Perkhidmatan dan/atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Perubahan tidak akan digunakan secara retroaktif dan hanya akan berkuat kuasa apabila (a) anda menggunakan Perkhidmatan selepas anda mengetahui tentang perubahan itu, atau (b) tiga puluh hari selepas ia disiarkan (yang mana lebih awal). Walau bagaimanapun, perubahan yang menangani fungsi baharu untuk Perkhidmatan atau perubahan yang dibuat atas sebab undang-undang akan berkuat kuasa serta-merta. Penggunaan berterusan Perkhidmatan anda, berikutan notis perubahan pada Perjanjian atau Garis Panduan, merupakan penerimaan anda terhadap terma, dasar atau garis panduan kami yang dipinda. Jika anda tidak bersetuju dengan Perjanjian yang diubah suai, anda harus menghentikan penggunaan Perkhidmatan anda.

StudentQR tidak akan mengubah cara PII yang terkandung dalam Rekod Pendidikan atau Data Pelajar digunakan atau dikongsi di bawah Syarat Perkhidmatan ini tanpa notis awal, termasuk notis yang jelas kepada Pengguna yang terjejas. Jika perubahan berkenaan dengan cara PII yang terkandung dalam Rekod Pendidikan atau Data Pelajar digunakan atau dikongsi di bawah Syarat Perkhidmatan ini mempunyai kesan buruk yang material kepada pelajar, Kakitangan Sekolah atau Institusi dan Kakitangan Sekolah atau Institusi tidak bersetuju dengan perubahan itu, Kakitangan Sekolah atau Institusi mesti memberitahu StudentQR dalam masa tiga puluh hari selepas menerima notis perubahan seperti yang diterangkan di bawah kapsyen "Maklumat Hubungan" di bawah. Jika Kakitangan Sekolah atau Institusi memaklumkan StudentQR seperti yang diperlukan, maka Kakitangan Sekolah atau Institusi akan kekal ditadbir oleh Syarat Perkhidmatan yang berkuat kuasa serta-merta sebelum perubahan sehingga tamat Penggal semasa. Jika Perkhidmatan diperbaharui, ia akan diperbaharui di bawah Syarat Perkhidmatan StudentQR pada masa itu.

 Pada asasnya,

Jika syarat penggunaan ini berubah, kami akan memberitahu anda dan memberi anda peluang untuk menarik diri. Kami tidak akan menukar syarat secara retroaktif. Jika kami mengubah secara material cara PII yang terkandung dalam Rekod Pendidikan atau Data Pelajar digunakan, kami akan memberi anda notis awal. Jika anda tidak menyukai perubahan baharu, kami akan memberi anda peluang untuk menghubungi kami dan menarik diri daripada perubahan tersebut.

 

Perwakilan dan Waranti Anda

Anda menjamin, menyatakan dan bersetuju bahawa anda tidak akan memberikan sebarang Kandungan Pengguna atau sebaliknya menggunakan Perkhidmatan dengan cara yang (i) melanggar, melanggar atau menyalahgunakan hak harta intelek orang lain, hak publisiti atau privasi, atau hak lain; (ii) melanggar mana-mana undang-undang, statut, ordinan atau peraturan antarabangsa, persekutuan, negeri atau tempatan atau yang akan menyebabkan Syarikat melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai, termasuk tanpa had, COPPA, undang-undang privasi pelajar negeri dan FERPA ("Undang-undang ”); (iii) berbahaya, menipu, mengancam, mendera, mengganggu, berliku-liku, memfitnah, kesat, lucah, memfitnah, atau sebaliknya tidak menyenangkan; atau (iv) menjejaskan keselamatan akaun anda atau Perkhidmatan dalam apa jua cara, seperti membenarkan orang lain mengakses akaun atau kata laluan anda atau menyerahkan Kandungan Pengguna yang mengandungi virus. Selain itu, anda mewakili, menjamin dan bersetuju bahawa anda (i) memiliki semua hak yang diperlukan untuk memberikan Kandungan Pengguna anda dan memberikan Syarikat hak dalam Perjanjian ini (ii) anda akan mematuhi Undang-undang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda; dan (iii) anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memberikan notis dan mendapatkan persetujuan yang diperlukan oleh Undang-undang yang terpakai untuk pelajar menggunakan Perkhidmatan atau untuk menyediakan Kandungan Pengguna, termasuk pematuhan kepada peruntukan COPPA yang berkenaan apabila mendapatkan Persetujuan Sekolah.

 Pada asasnya,

Anda bersetuju untuk tidak menyiarkan kandungan yang membahayakan orang lain atau melanggar hak sesiapa. Kami fikir anda akan bersikap munasabah dan bertanggungjawab, tetapi jika anda tidak, kami mungkin perlu mengalih keluar kandungan anda.

 

Penggunaan dan Kelakuan yang Boleh Diterima

Kami melakukan yang terbaik untuk memastikan StudentQR selamat, tetapi kami tidak dapat menjaminnya. Kami memerlukan bantuan anda untuk memastikan StudentQR selamat, yang termasuk komitmen berikut oleh anda semasa menggunakan Perkhidmatan kami:

 1. Anda hanya akan menggunakan Perkhidmatan seperti yang dibenarkan oleh undang-undang, termasuk undang-undang dan peraturan kawalan eksport atau eksport semula yang berkenaan.

 2. Anda tidak akan menyiarkan komunikasi komersial yang tidak dibenarkan (seperti spam, e-mel promosi atau iklan) pada atau melalui Perkhidmatan.

 3. Anda tidak akan mengumpul kandungan atau maklumat pengguna, atau mengakses Perkhidmatan, menggunakan cara automatik (seperti menuai bot, robot, labah-labah atau pengikis) tanpa kebenaran kami terlebih dahulu.

 4. Anda tidak akan terlibat dalam pemasaran pelbagai peringkat yang menyalahi undang-undang, seperti skim piramid, pada Perkhidmatan.

 5. Anda tidak akan memuat naik virus atau kod, fail atau program berniat jahat lain.

 6. Anda tidak akan mengumpul, meminta atau sebaliknya mendapatkan maklumat log masuk atau mengakses akaun kepunyaan orang lain.

 7. Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk melanggar hak seseorang terhadap privasi atau publisiti atau sebaliknya mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data, termasuk maklumat peribadi, tentang pengguna lain tanpa persetujuan mereka atau untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau melanggar mana-mana Undang-undang.

 8. Anda tidak akan membuli, menakut-nakutkan, atau mengganggu mana-mana Pengguna atau menggunakan Perkhidmatan dalam apa-apa cara yang mengancam, menyalahgunakan, ganas, atau berbahaya kepada mana-mana orang atau entiti, atau invasif privasi orang lain.

 9. Anda tidak akan menyiarkan atau meluluskan sebarang Kandungan Pengguna atau menggunakan Perkhidmatan dengan cara yang melanggar, melanggar atau menyalahgunakan mana-mana hak harta intelek pihak ketiga atau hak proprietari lain, hak privasi atau hak kontrak.

 10. Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan dalam apa jua cara untuk memuat naik, menyiarkan, menghantar, menghantar e-mel atau sebaliknya mengedarkan kandungan yang: ucapan benci, mendiskriminasi, memfitnah, mengancam, lucah atau lucah; menghasut keganasan; mengandungi kebogelan atau grafik atau keganasan yang tidak sepatutnya; atau sebaliknya tidak menyenangkan sebagaimana yang ditentukan secara munasabah oleh StudentQR.

 11. Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk melakukan apa-apa yang menyalahi undang-undang, memperdaya, mengelirukan, menyalahi undang-undang, tidak beretika, berniat jahat, atau mendiskriminasi.

 12. Anda tidak akan melakukan apa-apa yang boleh melumpuhkan, membebankan, atau menjejaskan kerja atau penampilan Perkhidmatan yang sepatutnya atau menghalang Pengguna lain daripada menggunakan Perkhidmatan, seperti penafian serangan perkhidmatan atau gangguan pada pemaparan halaman atau fungsi Perkhidmatan lain.

 13. Anda tidak akan mengakses (atau cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran) kepada Perkhidmatan atau sistem komputer StudentQR melalui sebarang cara selain daripada yang dibenarkan dalam Perjanjian ini atau terlibat dalam sebarang aktiviti yang mengganggu, mengurangkan kualiti, mengganggu prestasi, atau menjejaskan kefungsian, Perkhidmatan.

 14. Anda tidak akan menggunakan cara automatik, termasuk labah-labah, robot, perangkak, alat perlombongan data, atau sebagainya untuk memuat turun data daripada Perkhidmatan, termasuk mana-mana kandungan atau maklumat Pengguna, atau sebaliknya mengakses Perkhidmatan, - kecuali untuk enjin carian Internet (cth. , Google) dan arkib awam bukan komersial (cth archive.org) yang mematuhi fail robots.txt kami atau perkhidmatan web/RSS/Atom yang "berkelakuan baik". Kami berhak untuk menentukan apa yang kami maksudkan dengan "berkelakuan baik."

 15. Anda tidak akan menggunakan alamat e-mel atau IP yang mengelirukan, atau pengepala palsu atau pengecam yang dimanipulasi untuk menyamarkan asal pada mana-mana kandungan yang dihantar kepada atau melalui Perkhidmatan.

 16. Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan dalam apa-apa cara yang tidak munasabah secara komersial atau dalam apa-apa cara yang akan memperlekehkan StudentQR.

 17. Anda tidak akan menyamar sebagai pekerja StudentQR, atau mana-mana orang lain, atau menyatakan secara palsu atau sebaliknya menyalahgambarkan hubungan anda dengan mana-mana orang atau entiti.

 18. Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan dalam apa-apa cara yang berbahaya kepada kanak-kanak di bawah umur. Tanpa mengehadkan perkara di atas, anda tidak akan menghantar atau menyiarkan sebarang kandungan di mana-mana dalam Perkhidmatan, termasuk mana-mana Kandungan Pengguna, yang melanggar undang-undang pornografi kanak-kanak atau yang sebaliknya melanggar mana-mana undang-undang eksploitasi seksual kanak-kanak. StudentQR sama sekali tidak bertolak ansur dengan perkara ini dan akan melaporkan sebarang kejadian pornografi kanak-kanak yang disyaki, termasuk melaporkan sebarang maklumat pendaftaran pengguna anda, kepada penguatkuasa undang-undang, termasuk Pusat Kebangsaan untuk Kanak-kanak Hilang dan Dieksploitasi.

 19. Anda tidak akan menyalin, mengubah suai, atau mengedarkan apa-apa teks, grafik, atau bahan atau kandungan lain yang tersedia melalui Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu, atau jika kandungan tersebut ialah Kandungan Pengguna, kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pengguna tersebut.

 20. Anda akan mematuhi Garis Panduan Komuniti pada setiap masa.

 21. Anda tidak akan memudahkan atau menggalakkan sebarang pelanggaran Perjanjian ini atau dasar kami, termasuk, tanpa had, untuk memudahkan pengedaran kandungan berhak cipta yang menyalahi undang-undang.

Sebarang pelanggaran perkara di atas boleh menjadi alasan untuk penamatan hak anda untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

 Pada asasnya,

Anda bersetuju untuk tidak menyalahgunakan perkhidmatan StudentQR.

 

Ciri-ciri Eksperimen

Kami mungkin menyediakan ciri percubaan untuk anda cuba. Ciri percubaan ini tidak dijamin berfungsi pada kali pertama atau bila-bila masa. Ciri-ciri ini mungkin secara tiba-tiba dan tidak dijangka berhenti berfungsi, atau hilang sama sekali. Ciri lain StudentQR tidak selalu diuji untuk keserasian dengan ciri percubaan. Untuk mendayakan ciri percubaan, hidupkan suis dalam Tetapan akaun guru. Ciri eksperimen akan ditambah dan ciri lama dialih keluar, mungkin (mungkin) tanpa notis.

 Pada asasnya,

StudentQR kadangkala menawarkan ciri percubaan yang belum diuji. Ini boleh dialih keluar tanpa notis.

 

 

Pendaftaran dan Keselamatan

Sebagai syarat untuk menggunakan Perkhidmatan, anda mungkin dikehendaki mendaftar dengan Syarikat dan memilih kata laluan dan nama pengguna atau memberikan maklumat hubungan tambahan ("ID Pengguna Syarikat"). Sebagai alternatif, (1) Institusi atau Kakitangan Sekolah atau (2) ibu bapa, boleh membuat akaun dan log masuk untuk pelajar atau anak mereka (“Log Masuk Pelajar”). Apabila anda mendaftar atau membuat Log Masuk Pelajar, anda mesti menyediakan Syarikat dengan maklumat ID Pengguna dan Log Masuk Pelajar yang tepat, lengkap dan dikemas kini. Anda tidak boleh memilih atau menggunakan sebagai ID Pengguna Syarikat atau Log Masuk Pelajar, nama orang lain dengan niat untuk menyamar sebagai orang itu. Anda tidak akan memberikan sebarang maklumat palsu atau membuat akaun untuk sesiapa selain diri anda tanpa kebenaran. StudentQR berhak untuk menolak pendaftaran atau membatalkan ID StudentQR atau Log Masuk Pelajar mengikut budi bicaranya.

Anda hendaklah bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan bukti kelayakan log masuk anda, ID StudentQR, Log Masuk Pelajar, kata laluan atau kod QR (“Kredential Akaun”) dan tidak akan berkongsi dengan sesiapa atau membenarkan orang lain mengakses Bukti kelayakan Akaun atau akaun anda. Anda tidak boleh memindahkan Bukti Kelayakan Akaun atau akaun anda kepada sesiapa sahaja tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian langsung atau tidak langsung yang mungkin anda alami akibat orang lain menggunakan Bukti Kelayakan Akaun anda, sama ada dengan atau tanpa pengetahuan anda atau kegagalan untuk mematuhi Seksyen ini. Walau bagaimanapun, anda mungkin bertanggungjawab ke atas kerugian yang ditanggung oleh StudentQR atau pihak lain disebabkan oleh orang lain yang menggunakan Bukti Kelayakan Akaun anda.

Anda dengan nyata bersetuju untuk (a) memberitahu StudentQR dengan segera tentang sebarang penggunaan tanpa kebenaran akaun anda atau sebarang pelanggaran keselamatan lain terhadap Bukti Kelayakan Akaun anda, akaun atau maklumat peribadi kanak-kanak, dan (b) memastikan anda keluar dengan betul dari akaun anda pada penghujungnya setiap sesi.

Anda mewakili, menjamin dan berjanji bahawa (1) semua maklumat Kelayakan Akaun yang anda serahkan adalah benar dan tepat, dan (2) jika anda menyediakan Log Masuk Pelajar yang anda telah memperoleh mana-mana dan semua hak, kebenaran, atau persetujuan yang diperlukan untuk mengakses, menyediakan, memantau, menggunakan atau mendedahkan sebarang data daripada akaun Pengguna lain..

 Pada asasnya,

Anda harus merahsiakan kod QR, nama pengguna, kata laluan dan sebarang bukti kelayakan log masuk anda!

 

Pampasan

Anda bersetuju, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang negeri anda, untuk menanggung rugi, tidak merbahaya dan mempertahankan Syarikat dan Pihak StudentQR daripada dan terhadap semua kerosakan, kerugian, tuntutan, liabiliti, penghakiman, penyelesaian, kos dan perbelanjaan dalam apa jua bentuk (termasuk peguam yang munasabah ' yuran) daripada sebarang tuntutan atau permintaan yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan atau timbul daripada (i) akses anda kepada, penggunaan, atau penyalahgunaan Perkhidmatan atau Ciri Premium, (ii) pelanggaran anda terhadap dakwaan pelanggaran Perjanjian ini, (iii) kegagalan anda untuk mematuhi Undang-undang yang terpakai (termasuk sebarang kegagalan untuk mendapatkan atau memberikan sebarang persetujuan yang diperlukan), (iv) pelanggaran oleh anda atau mana-mana pihak ketiga menggunakan akaun anda tentang sebarang harta intelek, privasi atau hak lain mana-mana orang atau entiti, termasuk berkaitan dengan Kandungan Pengguna anda, atau (v) pelanggaran anda atau dakwaan pelanggaran mana-mana interaksi, perjanjian atau dasar antara anda dan mana-mana Pengguna lain.

StudentQR berhak, atas perbelanjaan anda, untuk mengambil alih pembelaan dan kawalan eksklusif bagi sebarang perkara yang anda perlu menanggung rugi kami dan anda bersetuju untuk bekerjasama dengan pembelaan kami terhadap tuntutan ini. Anda bersetuju untuk tidak menyelesaikan sebarang perkara tanpa kebenaran bertulis daripada StudentQR terlebih dahulu. StudentQR akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memberitahu anda tentang sebarang tuntutan, tindakan atau prosiding sedemikian apabila menyedarinya.

 Pada asasnya,

Jika seseorang membawa tuntutan terhadap kami berkaitan kandungan anda atau penggunaan Perkhidmatan, pelanggaran hak orang lain atau pelanggaran Perjanjian ini, anda berjanji untuk membayar kos perbelanjaan undang-undang dan sebarang kerugian atau kerosakan yang kami tanggung.

 

Perlindungan Hak Cipta

Adalah menjadi dasar StudentQR untuk bertindak balas terhadap notis dakwaan pelanggaran hak cipta yang mematuhi Akta Hak Cipta Milenium Digital (“DMCA“). Untuk maklumat lanjut, sila pergi ke Garis Panduan Pemberitahuan DMCA StudentQR. StudentQR boleh mengalih keluar sebarang kandungan yang didakwa melanggar tanpa sebarang liabiliti kepada anda. StudentQR akan segera menamatkan tanpa notis sebarang akses Pengguna kepada Perkhidmatan di mana Pengguna adalah "pelanggar berulang" hak cipta. StudentQR, bagaimanapun, berhak untuk mengenal pasti dan menamatkan Pengguna dalam apa jua keadaan yang difikirkan sesuai, termasuk selepas hanya satu kejadian tingkah laku yang didakwa melanggar oleh Pengguna tersebut.

 Pada asasnya,

Kami menghormati hak cipta. Jika anda melihat sebarang pelanggaran, sila lihat Garis Panduan Pemberitahuan DMCA kami.

 

Kandungan dan Laman Web Pihak Ketiga

Kandungan daripada Pengguna lain dan pihak ketiga, termasuk, maklumat tentang produk dan perkhidmatan pihak ketiga, disediakan kepada anda melalui Perkhidmatan ("Kandungan Pihak Ketiga"). Selain itu, Perkhidmatan mungkin mengandungi pautan ke tapak web pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh Syarikat, dan termasuk ciri yang membolehkan anda berinteraksi dan berkomunikasi dengan pihak ketiga (“Laman Web Pihak Ketiga”). Kemasukan Kandungan Pihak Ketiga dan pautan ke Laman Web Pihak Ketiga pada Perkhidmatan tidak membayangkan gabungan atau pengesahan kami terhadap Kandungan Pihak Ketiga atau Laman Web Pihak Ketiga tersebut. Oleh kerana kami tidak mengawal Kandungan Pihak Ketiga atau Laman Web Pihak Ketiga, anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana Kandungan Pihak Ketiga atau Laman Web Pihak Ketiga tersebut, termasuk ketepatan, integriti, kualiti, kesahan, kegunaan, keselamatan atau intelek. hak milik atau berkaitan dengan Kandungan Pihak Ketiga atau Laman Web Pihak Ketiga tersebut (termasuk dasar privasi atau pendapat yang dinyatakan pada Laman Web Pihak Ketiga), ia adalah tanggungjawab sepenuhnya orang yang dari mana Kandungan Pihak Ketiga atau Pihak Ketiga tersebut Laman web berasal, dan StudentQR tidak mempunyai kewajipan untuk memantau Kandungan Pihak Ketiga atau Laman Web Pihak Ketiga tersebut. Apabila anda mengakses Laman Web Pihak Ketiga atau berinteraksi atau berkomunikasi dengan pihak ketiga melalui Perkhidmatan, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan sama ada Kandungan Pihak Ketiga dan Laman Web Pihak Ketiga tersebut sesuai atau boleh diterima oleh anda. . Interaksi anda dengan Kandungan Pihak Ketiga dan Laman Web Pihak Ketiga, organisasi dan/atau individu yang ditemui pada atau melalui Perkhidmatan adalah semata-mata antara anda dan organisasi dan/atau individu tersebut dan tertakluk kepada terma dan syarat serta dasar privasi masing-masing. Anda memahami bahawa dengan menggunakan Perkhidmatan anda mungkin terdedah kepada Kandungan Pihak Ketiga atau Laman Web Pihak Ketiga yang menyinggung, tidak senonoh atau tidak menyenangkan, dan bahawa anda menggunakan Perkhidmatan atas risiko anda sendiri.

 Pada asasnya,

Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan pihak ketiga yang disiarkan, atau tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang dipautkan daripada perkhidmatan kami, atau sebarang pertikaian yang anda ada dengan mereka.

 

Interaksi Pengguna dan Keluaran

Pertikaian Pengguna. StudentQR tidak bertanggungjawab ke atas tindakan, kandungan, maklumat atau data pihak ketiga yang lain, termasuk Pengguna lain. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk interaksi anda dengan pengguna lain Perkhidmatan, dan mana-mana pihak lain yang anda berinteraksi melalui Perkhidmatan. Anda harus membuat apa-apa penyiasatan yang anda rasa perlu atau sesuai sebelum meneruskan sebarang interaksi dalam talian atau luar talian dengan mana-mana orang lain. Kami berhak, tetapi tidak mempunyai kewajipan, untuk terlibat dalam apa jua cara dengan pertikaian ini.

Lepaskan. Jika anda mempunyai pertikaian dengan satu atau lebih Pengguna, anda membebaskan kami (dan pegawai, pengarah, ejen, anak syarikat, pengganti, usaha sama dan pekerja kami) daripada tuntutan, tuntutan dan ganti rugi (sebenar dan berbangkit) dari setiap jenis dan sifat, yang diketahui dan tidak diketahui, yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara berkaitan dengan pertikaian tersebut, termasuk ganti rugi untuk kehilangan keuntungan, muhibah, penggunaan, privasi atau data. Jika anda seorang pemastautin California, anda mengetepikan Kod Sivil California 1542, yang mengatakan: "Keluaran umum tidak meliputi tuntutan yang tidak diketahui atau disyaki oleh pemiutang wujud memihak kepadanya pada masa melaksanakan pelepasan itu, yang jika diketahui olehnya pasti telah menjejaskan secara material penyelesaiannya dengan penghutang." Dan, jika anda bukan pemastautin California, anda mengetepikan mana-mana statut negeri yang berkenaan dengan kesan yang serupa.

 Pada asasnya,

Terdapat ramai orang yang menggunakan StudentQR. Walaupun kami mengharapkan setiap pengguna mematuhi garis panduan kami, kami tidak bertanggungjawab atas tindakan mereka. Kami akan menguatkuasakan penggunaan kami yang boleh diterima dan garis panduan lain, tetapi kami tidak akan terlibat dalam, dan kami juga tidak bertanggungjawab untuk sebarang pertikaian yang mungkin anda ada dengan pengguna StudentQR yang lain.

 

Tempoh dan Penamatan

Perjanjian ini akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya semasa anda menggunakan Perkhidmatan melainkan akaun anda ditamatkan seperti yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini (“Terma”). Pengguna tertentu (cth, ibu bapa dan Kakitangan Sekolah) boleh menamatkan penggunaan Perkhidmatan atau akaun anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di privacy@StudentQR.com dengan syarat, bagaimanapun, Institusi mungkin memerlukan pemenuhan keperluan tertentu sebelum Kakitangan Sekolah boleh menamatkan akaun mereka. Sebagai ibu bapa, jika anda membuat akaun anak anda (atau anak anda tidak menggunakan Perkhidmatan di sekolah), anda juga boleh menamatkan akaun anak anda dengan cara yang sama, walaupun kami perlu mengesahkan identiti anda (seperti menghendaki anda menghantar meminta kami daripada alamat e-mel yang sama yang anda gunakan untuk memberikan persetujuan anda untuk mengaktifkan akaun pelajar pada asalnya). Ibu bapa pelajar yang akaunnya telah dibuat (atau diarahkan untuk digunakan oleh) guru anak anda di sekolah perlu menghubungi sekolah anak anda terlebih dahulu untuk meminta penamatan. Sila lihat Soalan Lazim kami untuk mengetahui maklumat yang dipadamkan apabila anda menamatkan atau memadam akaun anda.

Anda mengakui bahawa, jika anda secara sedar, sengaja atau cuai melanggar Perjanjian ini, StudentQR boleh menggantung lesen anda kepada Perkhidmatan, secara keseluruhan atau sebahagian, sehingga pelanggaran itu telah menghentikan atau menamatkan lesen dan penggunaan Perkhidmatan anda. Sekiranya anda gagal membetulkan pelanggaran selepas notis munasabah daripada StudentQR, StudentQR boleh menamatkan lesen anda dan penggunaan Perkhidmatan dan Perjanjian ini. Anda bersetuju dan jika penamatan atau penggantungan sedemikian berlaku, StudentQR tidak akan bertanggungjawab atau liabiliti untuk sebarang kerosakan atau tuntutan yang terhasil daripada atau berkaitan dengan tindakan tersebut, termasuk kehilangan maklumat yang berkaitan dengan akaun anda.

Perkara berikut tidak terpakai dalam keadaan yang tidak dijangka di mana StudentQR menghentikan operasi atau fail untuk muflis di mana StudentQR boleh menamatkan atau menggantung semua akaun dan lesen Pengguna dengan atau tanpa notis kepada anda, dan tanpa liabiliti kepada anda. Kami percaya bahawa anda (atau sekolah anda yang berkenaan) memiliki data anda dan mengekalkan akses kepada data tersebut adalah penting. Jika kami menghentikan Perkhidmatan (seperti jika kami keluar dari perniagaan), di mana mungkin, kami akan memberi anda notis awal dan peluang untuk mendapatkan maklumat daripada Perkhidmatan. klikdi siniuntuk maklumat lanjut.

 Pada asasnya,

Tiada kewajipan untuk menggunakan Perkhidmatan kami, dan anda boleh berhenti menggunakan akaun anda, atau memadamkannya sepenuhnya, pada bila-bila masa. Kami boleh melakukannya untuk anda juga. Walau bagaimanapun, jika anda seorang pelajar (atau ibu bapa kepada pelajar) - anda (atau ibu bapa anda) mesti menghubungi sekolah anda terlebih dahulu jika anda ingin menamatkan akaun anda yang dibuat di sekolah anda dan sekolah anda boleh memberitahu anda proses yang akan berlaku. Selain itu, kami mungkin menggantung atau menamatkan akaun anda jika anda melanggar peraturan atau undang-undang kami.

 

Penyelesaian Pertikaian

a) Secara amnya: Demi kepentingan menyelesaikan pertikaian antara anda dan Syarikat dengan cara yang paling suai manfaat dan kos efektif, anda dan Syarikat bersetuju bahawa sebarang dan semua pertikaian yang timbul berkaitan dengan Syarat Perkhidmatan ini akan diselesaikan dengan timbang tara yang mengikat. Timbangtara lebih tidak formal daripada tuntutan mahkamah di mahkamah. Timbangtara menggunakan penimbang tara neutral dan bukannya hakim atau juri, mungkin membenarkan penemuan yang lebih terhad berbanding di mahkamah, dan boleh tertakluk kepada semakan yang sangat terhad oleh mahkamah. Penimbangtara boleh memberikan ganti rugi dan relif yang sama yang boleh diberikan oleh mahkamah. Perjanjian kami untuk menimbang tara pertikaian termasuk, tetapi tidak terhad kepada semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan mana-mana aspek Syarat Perkhidmatan ini, sama ada berdasarkan kontrak, tort, statut, penipuan, salah nyata atau mana-mana teori undang-undang lain, dan tidak kira sama ada tuntutan timbul semasa atau selepas penamatan Syarat Perkhidmatan ini. Anda memahami dan bersetuju bahawa, dengan memasuki Syarat Perkhidmatan ini, anda dan Syarikat masing-masing mengetepikan hak untuk perbicaraan oleh juri atau untuk mengambil bahagian dalam tindakan kelas.

b) Pengecualian: Walau apa pun subseksyen (a), kami berdua bersetuju bahawa tiada apa pun di sini boleh dianggap mengetepikan, menghalang, atau sebaliknya mengehadkan salah satu hak kami untuk (i) membawa tindakan individu di mahkamah tuntutan kecil, (ii) meneruskan tindakan penguatkuasaan melalui agensi persekutuan, negeri atau tempatan yang berkenaan di mana tindakan sedemikian tersedia, (iii) mendapatkan pelepasan injunksi di mahkamah undang-undang, atau (iv) untuk memfailkan saman di mahkamah undang-undang untuk menangani tuntutan pelanggaran harta intelek.

c) Timbang Tara: Sebarang timbang tara antara anda dan Syarikat akan dikawal oleh Prosedur Penyelesaian Pertikaian Komersial dan Prosedur Tambahan untuk Pertikaian Berkaitan Pengguna (secara kolektif, "Peraturan AAA") Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA"), seperti yang diubah suai oleh ini Syarat Perkhidmatan, dan akan ditadbir oleh AAA. Peraturan AAA dan borang pemfailan boleh didapati dalam talian di www.adr.org, dengan menghubungi AAA di 1-800-778-7879, atau dengan menghubungi Syarikat.

d) Notis; Proses: Pihak yang berhasrat untuk mendapatkan timbang tara mesti menghantar notis bertulis mengenai pertikaian kepada pihak yang lain terlebih dahulu, melalui mel yang diperakui atau Federal Express (tandatangan diperlukan), atau sekiranya kami tidak mempunyai alamat fizikal dalam fail untuk anda, melalui mel elektronik ("Notis"). Alamat syarikat untuk Notis ialah: Class Twist, Inc., 735 Tehama St, San Francisco, CA 94103, Amerika Syarikat. Notis mesti (a) menerangkan sifat dan asas tuntutan atau pertikaian; dan (b) menyatakan pelepasan khusus yang diminta ("Permintaan"). Kami bersetuju untuk menggunakan usaha murni untuk menyelesaikan tuntutan secara langsung, tetapi Jika kami tidak mencapai persetujuan untuk berbuat demikian dalam masa 30 hari selepas Notis diterima, anda atau Syarikat boleh memulakan prosiding timbang tara. Semasa timbang tara, jumlah sebarang tawaran penyelesaian yang dibuat oleh anda atau Syarikat tidak akan didedahkan kepada penimbang tara sehingga selepas penimbang tara membuat keputusan dan award muktamad, jika ada; dengan syarat jika pertikaian kami akhirnya diselesaikan melalui timbang tara yang memihak kepada anda, Syarikat akan membayar anda lebih besar daripada (i) jumlah yang diberikan oleh penimbang tara, jika ada, dan (ii) jumlah terbesar yang ditawarkan oleh Syarikat sebagai penyelesaian pertikaian sebelum ini. kepada anugerah penimbang tara.

e) Yuran: Sekiranya anda memulakan timbang tara menurut Syarat Perkhidmatan ini, Syarikat akan membayar balik kepada anda untuk pembayaran yuran pemfailan anda, melainkan tuntutan anda adalah lebih daripada $10,000, di mana pembayaran sebarang yuran hendaklah diputuskan oleh Peraturan AAA. Sebarang perbicaraan timbang tara akan diadakan di lokasi yang akan dipersetujui di San Francisco, California, dengan syarat jika tuntutan adalah $10,000 atau kurang, anda boleh memilih sama ada timbang tara akan dijalankan semata-mata berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada penimbang tara, melalui pendengaran telefon berasaskan bukan penampilan, atau melalui pendengaran secara peribadi seperti yang ditetapkan oleh Peraturan AAA. Jika penimbang tara mendapati sama ada bahan tuntutan anda atau pelepasan yang diminta dalam Permintaan adalah remeh atau dibawa untuk tujuan yang tidak wajar (seperti yang diukur oleh piawaian yang ditetapkan dalam Peraturan Persekutuan Prosedur Sivil 11(b)), maka pembayaran semua yuran akan dikawal oleh Peraturan AAA. Dalam kes sedemikian, anda bersetuju untuk membayar balik Syarikat untuk semua wang yang telah dikeluarkan oleh Syarikat sebelum ini yang sebaliknya menjadi kewajipan anda untuk membayar di bawah Peraturan AAA. Tanpa mengira cara timbang tara itu dijalankan, penimbang tara hendaklah mengeluarkan keputusan bertulis yang beralasan yang mencukupi untuk menjelaskan penemuan dan kesimpulan penting yang berdasarkan keputusan dan award, jika ada,. Penimbang tara boleh membuat keputusan dan menyelesaikan pertikaian tentang pembayaran dan pembayaran balik fi atau perbelanjaan pada bila-bila masa semasa prosiding dan atas permintaan daripada mana-mana pihak yang dibuat dalam tempoh 14 hari dari keputusan penimbang tara mengenai merit.

f) Tiada Tindakan Kelas: anda dan syarikat bersetuju bahawa masing-masing boleh membawa tuntutan terhadap yang lain hanya dalam kapasiti anda atau individunya, dan bukan sebagai plaintif atau ahli kelas dalam mana-mana prosiding kelas atau wakil yang dikatakan. Selanjutnya, melainkan anda dan Syarikat bersetuju sebaliknya, penimbang tara tidak boleh menyatukan lebih daripada satu tuntutan orang, dan sebaliknya tidak boleh mengetuai sebarang bentuk prosiding wakil atau kelas.

g) Kebolehkuatkuasaan: jika hanya Subseksyen F Seksyen ini atau keseluruhan Seksyen ini didapati tidak boleh dikuatkuasakan, maka keseluruhan Seksyen ini adalah terbatal dan tidak sah dan, dalam kes sedemikian, pihak-pihak bersetuju bahawa bidang kuasa dan tempat eksklusif yang diterangkan. di tempat lain dalam Seksyen ini akan mengawal sebarang tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Syarat Perkhidmatan ini.

 Pada asasnya,

Adalah menjadi matlamat kami untuk menyelesaikan pertikaian yang mungkin timbul dengan cepat dan cekap. Atas sebab itu, kami memerlukan pertikaian untuk diserahkan kepada timbang tara. Jika anda membawa pertikaian dalam timbang tara iaitu $10,000 atau kurang, StudentQR akan membayar semua yuran pemfailan dan membuat pengaturan untuk prosiding bukan berdasarkan kehadiran (jika anda lebih suka). Selain itu, kami masing-masing mengetepikan hak untuk membawa tindakan kelas.

 

Macam-macam

Kegagalan mana-mana pihak untuk melaksanakan, dalam apa-apa aspek, apa-apa hak yang diperuntukkan di sini tidak akan dianggap sebagai penepian mana-mana hak selanjutnya di bawah ini. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kegagalan untuk melaksanakan kewajipannya di bawah ini di mana kegagalan tersebut berpunca daripada sebarang sebab di luar kawalan munasabah Syarikat. Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini didapati tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah, peruntukan itu hendaklah dihadkan atau dihapuskan pada tahap minimum yang diperlukan supaya Perjanjian ini sebaliknya kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya dan boleh dikuatkuasakan. Perjanjian ini tidak boleh diserah hak, dipindah milik atau disublesenkan oleh anda kecuali dengan kebenaran bertulis Syarikat terlebih dahulu. Syarikat boleh memindahkan, menyerahkan atau mewakilkan Perjanjian ini serta hak dan kewajipannya tanpa sekatan. Perjanjian ini dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Negeri California tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya. Setakat mana-mana pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan perkara perkara Perjanjian ini dibenarkan untuk dibawa ke mahkamah undang-undang, tuntutan tersebut hendaklah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di San Francisco, California, dan untuk semua tujuan Perjanjian ini, anda dan Syarikat bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif dan tempat mahkamah tersebut. Melainkan dan semata-mata setakat yang anda atau Institusi anda mempunyai perjanjian bertulis berasingan dengan Syarikat yang mengawal penggunaan Perkhidmatan oleh anda (dalam hal ini perjanjian tersebut akan mengawal), kami berdua bersetuju bahawa Perjanjian ini adalah pernyataan lengkap dan eksklusif pemahaman pihak-pihak dan menggantikan dan membatalkan semua perjanjian bertulis dan lisan terdahulu, komunikasi dan pemahaman lain yang berkaitan dengan perkara Perjanjian ini, dan bahawa Perjanjian itu tidak boleh diubah suai, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan sebaliknya di sini. Perjanjian ini dan mana-mana versi Perjanjian ini berikutnya yang disiarkan ke Laman Web akan dianggap sebagai tulisan yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Tiada agensi, perkongsian, usaha sama atau pekerjaan diwujudkan hasil daripada Perjanjian ini dan anda tidak mempunyai sebarang kuasa dalam apa jua bentuk untuk mengikat Syarikat dalam apa jua hal sekalipun.

bottom of page